Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Haléř svatého Petra

19. února, při nedělních mších svatých, bude sbírka na Haléř svatého Petra.
Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi.

Radostný večer

2017 radostny vecer

Světový den nemocných

2017 svetovy den nemocnych

Připrava na manželství

2017 priprava na manzelstvi

Náboženství

Ve čtvrtek 02.02.2017 náboženství odpadá z důdovu pololetních prázdnin.

Židé a Křesťané společně...

2017 zide a krestane spolecne

Ekumenická bohoslužba

2017 ekumenicka bohosluzba

Pastýřský list, leden 2017

Milé sestry, milí bratři,
pěkně Vás všechny zdravím v prvních dnech nového roku 2017 a přeji Vám i vyprošuji, ať po celý nastávající rok je „radost z Hospodina vaše síla“ (srov. Neh 8,10)!
S vděčností jsem navázal na hlubokou a smysluplnou tradici mého milého předchůdce biskupa Františka a vybral i pro rok 2017 duchovní motto naší diecéze. Je vzato ze závěru žalmu 139 a zní:
„Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď.“ (Ž 139,23n)
Jsem přesvědčen, že toto motto obsahuje něco naprosto zásadního pro duchovní život každého z nás jednotlivě, pro duchovní život našich rodin, farností či společenství ale i celé naší plzeňské diecéze. Odráží se v něm tolik potřebná připravenost nechat Boha nahlédnout do našeho nitra a ptát se Ho, co máme dělat. A nejen to, toto modlitební zvolání v sobě obsahuje i ochotu skutečně se Hospodinem nechat vést.
Abychom nicméně takovéto zvolání starozákonního žalmisty mohli přijmout s radostnou myslí za své, jsou k tomu třeba přinejmenším dva zásadní předpoklady: Tím prvním je jasné vědomí, že náš duchovní a náboženský život nestojí na prvním místě na plnění různých přikázání či pravidel ale na připravenosti hledat Boží cesty pro nás teď a tady. A to zcela konkrétně.
Sestry a bratři, s velkou naléhavostí nám všem jednotlivě, i nám jako společenství, kladu na srdce, že naplnění tohoto předpokladu v žádném případě není vůbec samozřejmé. Právě naopak! Jak často podléháme pokušení, že to, co je v našem životě nejdůležitější, je plnit nám vštípená přikázání a tak nehřešit. A splnění tohoto nároku pak věnujeme veškeré své duchovní úsilí. A velmi málo či vůbec se neptáme, co Bůh vlastně po nás chce? Co možná on vidí úplně jinak než my právě teď?
I jako poctiví katolíci žijeme mnohdy v klamném přesvědčení, že my moc dobře víme, co je správně a co se Bohu líbí. Celé své úsilí pak směřujeme pouze k naplňování toho, o čem jsme až tvrdohlavě přesvědčeni, že to tak Bůh přece musí chtít.
Moji milí, prosím Vás: modleme se právě slovy našeho společného letošního motta jeden za druhého, abychom se stále nově a upřímně otevírali otázce: „Pane, kudy mě -či nás - chceš vést? Která je podle Tvé vůle a nikoliv podle vůle mé cesta věčnosti?“
Jsem hluboce přesvědčen, že jestli se nám jen trochu podaří takto se ptát, náš život s Bohem se otevře netušeným perspektivám.
Druhým předpokladem pro to, abychom s radostnou myslí mohli přijmout za své motto naší diecéze na rok 2017 je osobní zkušenost víry: když se Bohu svěříme do rukou, on nás povede po dobrých cestách. Vůbec se nemusíme bát, že by nás vedl stezkami, které budou jen nějak obecně dobré a správné, ale nám osobně přinesou bolest a utrpení.
Jak hluboko je v nás zakotven tento strach, že pustit si Boha více k tělu znamená riskovat své vlastní štěstí. Bůh jistě zná naše nitro. O tom jasně hovoří i začátek žalmu, z něhož je naše letošní motto vzato: „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě“ (Ž 139,1). Jak často ale v hloubi svého srdce pochybujeme o tom, že Bůh používá tuto znalost našeho myšlení a našich tužeb skutečně vždy jen v náš prospěch, jen pro naše opravdové štěstí a pro naši spásu.
Prosme tedy, moji přátelé, v nastávajícím roce o dar dětské důvěry v Boží péči o každého z nás jednotlivě, o naše společenství i o naši diecézi. Prosme, abychom s Boží pomocí touto důvěrou uměli prozářit naše farnosti. Jen tak se naše bohoslužby mohou stávat opravdovou eucharistií, tedy živým a společně prožívaným díkůvzdáním a společně vyslovenou či vyzpívanou chválou, že náš Bůh se o nás stará. Stávejme se takto ve své víře hodnověrnými a inspirujícími pro své blízké i pro celé své okolí.
Přeji a vyprošuji ještě jednou nám všem Boží blízkost v celém roce 2017, moc děkuji za všechnu lidskou podporu i za Vaše modlitby a kéž skutečně „radost z Hospodina je naše síla“!

+ Tomáš


V Plzni dne 1. ledna 2017
Č. j. 2/2017

Motto plzeňské diecéze

2017 motto plzenske dieceze

Koncert Scholy u Redemptoristů

170108 koncert scholy u edemptoristu

Copyright © 2013 - 2016 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec