BORSKÝ FARNÍK

8. prosince – 2. neděle adventní

 
1. čtení: Iz 11,1-10
Odpověď k žalmu: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
2. čtení: Řím 15,4-9
Evangelium: Mt 3,1-12
 
Evangelium podle sv. Matouše

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 9.12. Slavnost Pannny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Pátek 13.12.  Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Ohlášky a jiná sdělení

  • Dnes večer v 18.00 zveme na předvánoční koncert v Západočeském muzeu – zpívat a provázet večerem bude náš farník Jakub Šmíd
  • V pátek 13. prosince od 10.00 do 15.00 se uskuteční den otevřených dveří s možností prohlídky Církevní střední školy. Adresa je Táborská 28, Plzeň.
  • V pátek 13. prosince od 18:30 do 21:30 nás mladí lidé zvou ke krátkému zastavení uprostřed předvánočního shonu na Light 4You do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Motto tohoto adventního Light 4You zní: „Zastav se, odpočiň si, naslouchej, zapal svíčku“.
  • V sobotu 14. prosince po mši sv. od 10.00 proběhne již hlášený vánočním úklidu kostela. Děkujeme předem za veškerou výpomoc. Budou se stavět stromky, jesličky a připravovat vše co patří k přípravě na Vánoce.
  • V úterý 17. prosince bude v našem kostele koncert Pavla Helana (tentokrát bude Večer chval spojen s tímto koncertem), po koncertě vás zveme na krátké setkání s Pavlem Helanem v horní místnosti kostela. Více informací na plakátku ve vývěsce.
  • V neděli 22.12. bude v našem kostele od 15.00 adventní zpovídání. K dispozici bude vícero kněží. Další možnost ke zpovídání bude v kostele Nanebevzetí P. Marie v pátek 20.12 a v sobotu 21.12. od 9.00. do 18.00. V pondělí 23.12. pak od 9.00 do 12.00.

K zamyšlení

Janův křest je symbolem, obrazným vyjádřením touhy očistit se od všech osobních selhání. Jan mluví velmi ostře a mesiáše vnímá jako přísného soudce, který snad ani nebude mít slitování… Ježíš je však i pro něj postava, na kterou čeká. Ještě Ježíše jako mesiáše nezná a neví, jaký záměr Bůh v celém příběhu dějin světa má. A přeci má v něčem pravdu. Bez skutečného obrácení se k Bohu neobstojí žádný člověk. Advent je tak nejen pasivní čekání, podobně jako když čekáme na nádraží.

Advent znamená připravit dům svého srdce, aby mesiáš mohl vstoupit.


Další zamyšlení k tomuto tématu:

Přece jen Jan Křtitel měl pravdu: Kristus odděluje zrno od plev, očišťuje ohněm, přináší slávu, avšak jiným způsobem, než si on představoval. Kristus sice očišťuje ohněm, ale nespaluje hříšníky, ale hřích. Slovem a činem očišťuje od hříchu a ode všech jeho důsledků: od nemoci, od spoutanosti, od smrti. A opět: ne hned, jak si představoval předchůdce Páně, ale postupně. A v tom bychom i my mohli pocítit určitou obtíž: rádi bychom měli hned, podle svých představ...

(Zdroj: vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.