BORSKÝ FARNÍK

19. neděle v mezidobí - 9. srpna 2020

 
1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a
Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: Řím 9,1-5
 
Evangelium: Mt 14,22-33
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“. Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 10. srpna Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Úterý 11. srpna Památka sv. Kláry, panny
Pátek 14. srpna Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Sobota 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek  

Ohlášky a jiná sdělení

  • Ve čtvrtek 13. srpna se bude konat v Meditační zahradě poutní slavnost sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka, světce nám časově velmi blízkého. V 16:00 křížová cesta, od 16:30 mše svatá, v 18:00 multižánrový koncert.
  • Všichni jste srdečně zváni na den otevřených dveří Místa setkávání Thámova 30, a to v sobotu 15. a v neděli 16. srpna od 10 do 13. hod.
  • V reakci na výbuch, který ve středu 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita České Republiky veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Přispět na pomoc těm, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou nebo o obživu, je možné prostřednictvím bankovního účtu Charity ČR [55660022/0800, variabilní symbol 129].
  • Chceme Vás informovat o možnosti pronájmu části svého bytu studentům v rámci akce „Být spolu – mezigenerační spolubydlení“. Jde v ní o vzájemné obohacení a propojení generací, prostředek proti samotě, a taky o ekonomický přínos. Funguje to už v několika státech. Víc je možné si přečíst na letáčkach u mříže.
  • Vybízíme vás k opatrnosti i rozumnému jednání v záležitosti koronaviru.

K zamyšlení

Pán Ježíš se na začátku čtrnácté kapitoly dozvěděl o mučednické smrti svého předchůdce Jana Křtitele. Jak říká verš Mt 14,13, potřeboval být sám a tuto skutečnost přijmout. Byl to dotek blížících se událostí jeho vlastního života. Je sám, modlí se. Možná právě nyní si uvědomil, jak nezralá je zatím víra učedníků. Co budou dělat, až zůstanou sami? Pán podrobuje jejich víru zkoušce. A Petr Ježíšovu výzvu obrátil ve skutečné cvičení víry. Jako jediný našel odvahu jít po vodě. Ano, zapochyboval a doslova se vykoupal. Pro mnohé je tento příběh úsměvný, ovšem není mnohem více příkladem statečné víry? Možná je lépe kráčet ve víře s chvěním než pouze všechny a všechno okolo sebe zesměšňovat.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.