BORSKÝ FARNÍK

28. listopadu 2021 –  1. neděle adventní

1. čtení: Jer 33,14-16
Odpověď k žalmu: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. 
2. čtení: 1 Sol 3,12 – 4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

Tento týden si připomínáme

  • Úterý 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola
  • Pátek 3. prosince památka sv. Františka Xaverského, kněze

Ohlášky a jiná sdělení

  • Tento týden slavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • Ve středu 01. prosince zveme Vás, dříve narozené, na rekolekci, kterou vstoupíme do adventní doby. Začneme mší sv. v 9.00, další program najdete na plakátku ve vývěsce. Těšíme se na Vás.
  • V sobotu 04. prosince bude ve Štěnovicích v 15.30 mše sv.
  • V sobotu se můžete také zúčastnit od 9:30 do 12:30 on-line rekolekce s biskupem Tomášem na téma: Víra, naděje a láska.
  • Sbírka minulé neděle činila 17124Kč. Děkujeme.
  • Příští týden bude sbírka na Thámovu.
  • Nadále trvá nabídka setkání s paní Marií Lachmanovou a panem Jiřím Macháčkem k vyzkoušení a zaučení, jak uspořádat synodální skupinku. Vybízíme Vás k této příležitosti setkávání, které je pro nás a o nás.

K zamyšlení

Před dvěma týdny jsme četli velmi podobný text jen z Markova evangelia. Ježíš přichází mezi mnoha úkazy na konci věků již nikoli jako obyčejný člověk, ale jako Pán a Král nade vším stvořením. Nejde jen o sen neúspěšných apoštolů, pronásledovaných křesťanů, atd.? Ježíš nevypráví tyto scény jako triumfalismus, ale jako povzbuzení pro ty, kteří zažijí nejrůznější hrůzy dějin. Apoštolové zažili pronásledování a někteří asi i zničení Jeruzaléma Římany. Mnozí křesťané byli krutě mučeni a dějinami se táhne červená nit hrůz, které na lidi víry dopadají. Kristus nás vede k naději: „Vzpřimte se, blíží se vaše vykoupení. Ať vaše srdce nejsou zatížena nestřídmostí a starostmi… modlete se.“ Tato slova jsou programem adventu. (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.