BORSKÝ FARNÍK

01. října 2023 – 26. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Ez 18,25-28
Odpověď k žalmu: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
2. čtení: Flp 2,1-11
Evangelium: Mt 21,28-32
 

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‘Synu, jdi dnes pracovat na vinici.’ On odpověděl: ‘Mně se nechce,’ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‘Ano, pane,’ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 2. října Památka svatých andělů strážných
Středa 4. října památka sv. Františka z Assisi, jáhna
Sobota 7. října Památka Panny Marie Růžencové

Ohlášky a jiná sdělení

  • V tomto týdnu oslavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • V sobotu 7. října je mše sv. v 15.30 ve Štěnovicích.
  • V měsíci říjnu Vás zveme na modlitbu růžence, která začíná 40 minut přede mší svatou.
  • Sbírka na Charitu vynesla 15468Kč.
  • Dnes slavíme mezinárodní den seniorů, k němuž bychom chtěli popřát všem Vám, kteří jste dospěli do tohoto období odpočinutí od prací (alespoň těch zaměstnaneckých). Děkujeme za Vaše modlitby a oběti, kterými jste oporou svým rodinám, naší farnosti, církvi. Pan biskup Vám chce vyjádřit svůj dík a zájem dopisem, který bychom Vám rádi předali.

K zamyšlení

Kristus měl vymezený čas na svoji misi. Přichází dny jeho zatčení a odsouzení. Dá se ještě něco udělat proto, aby pochopili ti, kteří se jeho učení nejvíce brání? Pán tedy mluví už velmi ostře na jejich adresu. V naší situaci je otázkou, nakolik se můžeme podobat učitelům Zákona my a podobně jako oni sice souhlasit s hodnotami křesťanství či evangelia, ale nijak to ve vlastním praktickém životě nerealizovat. I my máme možná právě nyní čas, kdy je ještě možné věci změnit. Ale ten nepotrvá navždy. Může nám např. pomoci připustit si, že dnes v kněžských seminářích zcela chybí noví kandidáti a za několik let zákonitě nastane situace, kdy farnosti již kněze nebudou mít. Nepromarněme tedy čas, kdy je možné odpovědět Pánu své „ano“, ale zároveň i „vyjít na vinici“. (vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.