BORSKÝ FARNÍK

16. června 2024 –  11. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Ez 17, 22-24
Odpověď k žalmu: Dobré je chválit Hospodina.
2. čtení: 2 Kor 5, 6-10
Evangelium: Mk 4, 26-34
 

Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit  v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Tento týden si připomínáme

Středa 19. června památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
Pátek 21. června památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Ohlášky a jiná sdělení

  • V pondělí 17. června od 20 hodin pokračuje online setkání s biskupem.
  • V úterý 18. června zveme na poslední předprázdninový Večer chval na biskupství od 19:30.
  • Příští neděli při mši sv. v 9 hodin přistoupí sedm dětí z naší farnosti k 1. sv. přijímání. Zveme vás k modlitbě za tyto děti a jejich rodiny.
  • V neděli 30. června bude v našem kostele sloužit mši sv. a udělovat novokněžské požehnaní P. Oto Medvec OMI.
  • Na webových stránkách farnosti se můžete podívat ve fotogalerii jak probíhala Noc kostelů v našem kostele i ve Štěnovicích.
  • Děkuji všem, kteří se scházíte v synodních skupinkách a pracujete společně na zodpovězení otázek, které pomohou zmapovat život farností v diecézi. Výstupy ze skupinek se průběžně zasílají na biskupství. Blížíme se tak k ukončení I. etapy, kterou je zmíněný popis reality v uspořádání, misii a hospodaření farností.
  • Sbírka minulé neděle činila 12784Kč. Pán Bůh zaplať.

K zamyšlení

Nejednou zaslechneme nebo i sami prožijeme strach, jak to dopadne se světem, církví, zdravotnictvím... Mnohdy tu důvody k obavám jsou, vždyť nic není neměnné. Někdy se ale do takového strachu promítne naše vlastní smýšlení. Může tak ukázat, že žijeme s pocitem, že všechno záleží jen na nás, našem výkonu a bez nás se svět zhroutí. To je obrovský omyl. Boží království roste, ať se nám to líbí nebo ne, ať ho někdo boří nebo podporuje. Je třeba přiložit ruku k dílu, pomoci, ale pozor na všechny, kteří se označují za zachránce světa! Tím jediným Zachráncem je náš Pán. Můžeme být „ustavičně plni důvěry“, i když se věci právě nyní nevyvíjejí pozitivně. (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.