BORSKÝ FARNÍK

19. září 2021 –  25. neděle v mezidobí

 

1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
Odpověď k žalmu: Pán mě udržuje naživu
2. čtení: Jak 3,16 – 4,3
Evangelium: Mk 9,30-37


Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou  rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 20. září památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze a Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Úterý 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ohlášky a jiná sdělení

  • V pátek 24. září je celodenní adorace 8.00 – 22.00.
  • V sobotu 25. září při mši sv. v 11.00 v našem kostele složí paní Marie Švarcová věčné sliby do rukou představené a spirituála Sekulárního institutu Díla blažené Zdislavy. Jsme srdečně zváni na obřad. 
  • Od 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října jsme svatým otcem zváni k modlitbě za péči o stvoření. Je to pozvání ke slavení Božího díla stvoření, k děkování za ně a k věnování zvláštní pozornosti vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem.
  • Sbírka minulé neděle činila 14575Kč. Děkujeme všem dárcům.

K zamyšlení

Mnohokrát během cesty do práce, na nákup či při čekání u lékaře zabloudí naše myšlenky do prázdného snění. Mnohdy jdou ještě mnohem dál k závisti, hněvu… Ježíš se ptá učedníků: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Neslyšeli slova o utrpení a bolesti, zabývali se sebou, svojí kariérou. A přitom jim Kristus odhaloval nejzásadnější tajemství spásy člověka. Neslyšeli. Člověk se tak snadno uzavře do své ulity a ponoří se do svého vlastního světa. Dnes nás Pán zve, abychom vystoupili z této ulity a poznali míru Boží lásky k člověku. (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.