BORSKÝ FARNÍK

28. května 2023 – Seslání Ducha Svatého

 
1. čtení: Sk 2,1-11
Odpověď k žalmu: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! Nebo: Aleluja.
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 20,19-23
 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Tento týden si připomínáme

Pondělí 29. května  památka Panny Marie, Matky církve
Úterý 30. května památka sv. Zdislavy, matky rodiny
Středa 31. května svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek 1. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota 3. června památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Ohlášky a jiná sdělení

  • Sbírka dnešní neděle je na diecézi. 
  • V týdnu oslavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • V pátek 2. června se uskuteční Noc kostelů, program bude vyvěšený na vývěsce a na webu. Do programu se zapojí mnozí z našich farníků, děkujeme vám za ochotu a čas věnovaný pro druhé. Od 19:00 do 19:30 vystoupí děti naší farnosti, aby vám zazpívaly, zahrály a zatančily. Povzbuďme je a podepřeme svým zájmem a přítomností.
  • Formační a vzdělávací centrum Pernink zve ženy na víkendovou rekolekci, jejímž tématem je motto: „Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy“. Více na plakátku a na webu.
  • V neděli 4. června, na slavnost Nejsvětější Trojice, bude v 15.30. mše sv. ve Štěnovicích.
  • Začíná nová příprava na křest dospělých: kdo má zájem o křest, ale i o 1. sv. přijímání nebo biřmování, může se přijít domluvit – na faru, do sakristie, zavolat… Těšíme se na vás.
  • Dnes, poslední neděli v měsíci, můžete přispět do kasičky Městské charity, vzadu kostela.
  • Sbírka minulé neděle činila 14.961Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Rádi bychom Vám představili navržené kandidáty do nové Pastorační rady. Vytiskli jsme seznam, který si můžete vzít vzadu v kostele. Prosíme Vás, abyste si ho přečetli a v modlitbě se rozhodli, koho z nich chcete volit. Volby proběhnou za 14 dní.

K zamyšlení

Jan popisuje události vzkříšení podobně jako jiní evangelisté ve zkratce, omezuje se jen na několik příkladů. Ježíš se setkává s apoštoly hned první den po sobotě navečer. Přináší pokoj, nikoli výčitky. Jeho cíl, jak učedníky uvést do jejich role, se právě naplňuje. Bez zkušenosti Velikonoc by nemohli věrohodně hlásat. Nestačí jim však zkušenost nebo intelektuální poznání. Potřebují moc Ducha svatého – Boží moc. Tu jim přináší až vzkříšený Pán. Jeho smrt a vzkříšení prolomily bariéru hříchu, která člověka oddělovala od Boha. Proto Kristus přináší právě nyní Boží pokoj a moc zprostředkovávat milost Božího odpuštění. (zdroj:vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.