BORSKÝ FARNÍK

25. října 2020 –  30. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Ex 22,20-26
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo!
2. čtení: 1 Sol 1,5c-10
 
Evangelium: Mt 22,34-40

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Tento týden si připomínáme

Středa 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Ohlášky a jiná sdělení

  • Bohoslužby jsou nyní neveřejné, sledovat je můžete v pravidelných časech přes youtube na webových stránkách farnosti.
  • Mše sv., které byly přidány navíc, se tímto ruší. 
  • Kromě sledování bohoslužeb v televizi a přes internet, je-li to alespoň trochu možné, snažte se konat v rodinách domácí bohoslužby. 
  • Kostel je otevřený k osobní modlitbě po celý den.
  • V době 16.00 - 18.00 probíhá Výstav Nejsvětější svátosti a je přítomen kněz pro ty, kteří chtějí přijmout svátost smíření nebo svátost eucharistie. 
  • V pátek 30. října bude celodenní adorace v kostele soukromá od 8.00.
  • V sobotu minulého týdne proběhlo první setkání mladších ministrantů. Nakolik to bude možné, chceme v tom pokračovat. 
  • Náboženství tento týden nebude. 
  • Příští neděli oslavíme Slavnost Všech svatých a začíná dušičkové období. K tomu Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila:

Letos je možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato     možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10.2020. Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. (Celé znění si lze přečíst na: www.cirkev.cz nebo na našich farních webových stránkách.)

  • Potřebujete-li pomoc, neváhejte se ozvat. Moc Vás všechny zdravíme.

K zamyšlení

Křesťanství má pomyslné dva kodexy. Prvním je shrnutí vyznání víry, které vyjadřuje obsah toho, v co věříme. Souhrn vyznání víry najdeme například v katechismu… Vedle toho má svůj kodex lidské jednání, tedy to, co by člověk měl či neměl dělat, chce-li žít v souladu s Bohem. Díváme-li se na to očima Bible, pak oba kodexy rostly postupně, jak lidé více a více poznávali Boží jednání. Křesťané vyznávají, že toto zjevování Božích pravd o víře a vztahu člověka s Bohem vyvrcholilo v Kristu. Dnešní evangelium představuje Ježíšovo shrnutí této staletí rostoucí tradice kodexu jednání. Neobsahuje pouze vztah k člověku! První je vztah k Bohu. Začíná slovy o lásce: „Miluj!“ A to je výzva, tedy nikoli všeobecné konstatování, co by se mělo, ale pokyn předpokládající skutky. (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.