LIDOVÉ MISIE

Rozhovor s misionářem Michaelem Zamkovským, SCsR

 

Komu jsou lidové misie určeny

Už název „lidové misie“ naznačuje, že jsou určené Božímu lidu v konkrétní farnosti. Na rozdíl od misií „Ad gentes“, tedy národům, které neznají Krista (dříve v Africe či v Asii), znamenají lidové misie hlásání evangelia hlavně pokřtěným. Přicházíme do farnosti, kam nás pozval duchovní správce, abychom tam oslovili lidi v různých situacích – děti, mládež, muže, ženy, staré i nemocné... Misie jsou nabídkou pro všechny, kteří chtějí více poznat Boha a prohloubit svůj duchovní život. Uvědomujeme si, že je rozdíl v lidových misiích na Slovensku a v ČR. Lidé na Slovensku ještě stále přijímají tuto nabídku a přicházejí na misijní setkání a ke zpovědi. Máme také určitou zkušenost na Moravě (Frýdek, Brumov), kde nás lidé nezklamali. Farnost Plzeň – Bory, to bude nová výzva, ale zde misie proběhly už před pár lety a byly celkem úspěšné. Určitě tam žije také dost Slováků a Poláků, i ty bychom chtěli oslovit. Hodně záleží na přípravě a na tom, aby se lidé o misiích dozvěděli, mnozí z nich hledají také duchovní pomoc.

Jaký je cíl lidových misií?

Cílem misií je přivést farníky blíže ke Kristu a k rozhodnutí žít s Ním celý život. Jde vlastně o určitou konverzi s možností zpovědi, často celoživotní (tzv. generální zpověď). Myslím si, že v Čechách bude nutné vzbudit zájem o základní životní otázky: Odkud přicházím? Kam jdu? Co bude po smrti? Co mi nabízí Bůh? Potřebuji církev? V tomto případě jsou důležité nejen přednášky, ale také schopnost naslouchat a mluvit s lidmi. Nabízíme lidem také to, že se s nimi budeme modlit za jejich osvobození či uzdravení. To je dnes velmi potřebné. Cílem misií je také povzbudit k misiím konkrétní farnosti. Lidé touží někam patřit, být přijati a respektováni takoví, jací jsou.

Jak lidové misie probíhají?

Na základě pozvání přichází dva nebo tři misionáři do farnosti, program misií začíná v sobotu večer. Důležitá je neděle – při mších oslovujeme účastníky nedělních bohoslužeb. Připomínáme křest a jeho působení v našich životech, také cíl našeho života – věčný život v nebi. V neděli jsou důležitá setkání pro mladé (svědectví víry) a pro ženy různého věku i po-stavení setkání na téma poslání ženy a její úloha ve světě a v církvi. Muži se setkávají v pondělí večer po mši svaté. V průběhu týdne bývají mše ráno i večer s promluvami na základní témata křesťanského života: hřích, obrácení, zpověď, věčné pravdy – smrt a poslední soud, život v Kristu, církev, eucharistie, utrpení, láska a manželství, modlitba, Marie... A na závěr téma kříž – zjevení Boha, který je Láska. Misie trvají obvykle osm dní a končí posvěcením misijního kříže. V průběhu misií je vyhrazený čas na zpovědi nebo individuální rozhovory. Vše zastřešuje téma milosrdenství – Boží amnestie. Program se samozřejmě dá při-způsobit možnostem a potřebám konkrétní farnosti, ale základ zůstává. Misie jsou promodleny – modlí se mnoho řeholních sester, věřící, ale i naši spolubratři v nebi. S programem v kostele, ve školách, na internátech, v ulicích atd. nám pomáhají laici, jejich svědectví je velmi účinné. Podrobnější program misií bývá známý cca měsíc před misiemi.

Jaké jsou vaše záměry do budoucna?

Lidové misie jsou starodávná církevní praxe překračující staletí. Čeští redemptoristé byli známí svými misiemi v Čechách i na Slovensku, komunistický režim ale tuto praxi přerušil, mnozí velcí misionáři už zemřeli. Mladším lidem neměl kdo předat misionářské charisma, po sametové revoluci lidové misie nebyly v Čechách (až na pár výjimek) obnovené. Často jsme slýchali námitku, že lidové misie nejsou v Čechách možné, protože o ně není zájem. Na Slovensku redemptoristé (po přípravě v Polsku) konají cca 30 misií ve farnostech a stále jsou účinné, pořád je o ně zájem. Jsme zváni také na misie do Čech (některé už proběhly). Prosím o modlitby a těšíme se na misie u vás.

P. Michal Zamkovský, CSsR

(otázky a redakce textu Jana Lazarová)

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.