V době sucha

Litanie za vodu


Pane, smiluj se           Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se          Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se           Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                        smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Bože, svrchovaný Pane nebe a země,   smiluj se nad námi.
Bože, v němž žijeme,
Bože, bez něhož hyneme,
Bože, jenž stanovuješ hranice moří,
Bože, jenž řekám cestu vyměřuješ,
Bože, jenž potoky a prameny naplňuješ,
Bože, jenž páry na výsosti shromažďuješ,
Bože, jenž shromážděné páry rozptyluješ,
Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,
Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,
Bože, jenž průchody nebeské otvíráš a zavíráš,
Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,
Bože, jenž jediný vznik a růst dáváš,
Bože, jenž jsi Izraelitům vyvedl vodu ze skály,
Bože, jenž jsi Ismaele na poušti vodou občerstvil,
Bože, k němuž své ruce s důvěrou vzpínáme,
Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,
Bože, jenž potřeby naše znáš,
Bože, jenž o blaho naše dbáš,
Bože, jehož moudrost je nevyzpytatelná,
Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,
Bože, Otče náš,

Milostiv nám buď                                     odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď                                     vyslyš nás, Pane.

Ode všeho zlého                                       vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu,
Od nepříznivých větrů,
Od palčivého vedra,
Od záhubného sucha,
Od hrozícího nedostatku ze sucha,
Od hrozícího nedostatku píce,
Od hrozícího nedostatku vláhy,
Od neúrody, drahoty a hladu,
Od reptání proti Tvé prozřetelnosti,
Od nedůvěřivosti a malomyslnosti,
Od rouhání a zoufalství,
Od věčné smrti,

My hříšníci                                               prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys naši úzkost zapudil,
Abys naši důvěru upevnil,
Abys pokryl nebe mraky,
Abys svlažil pole a louky,
Abys občerstvil háje a sady,
Abys napojil žíznivou zemi,
Abys naplnil prameny, potoky a řeky,
Abys dal, zachoval a požehnal úrodu,
Abys osvědčil svou moudrost,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,        smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,       smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,       smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.                                     Kriste, uslyš nás.
Kriste vyslyš nás.                                    Kriste, uslyš nás.

Pane, smiluj se                                       Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se                                      Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se                                       Pane, smiluj se.

Otče náš ...

Pomoc naše je ve jménu Páně,
neboť on stvořil nebe a zemi.

Bože shlédni a pomoz,
Pane pospěš nám pomáhat.

Staň se Tvé milosrdenství nad námi,
jak doufáme v Tebe.

Sešli nám svou pomoc ze svatyně,
ze Sionu opatruj nás.

Modleme se:

Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svojí hříšností.

Bože, jenž jsi vyvedl Izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se, prosíme, také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi tehdy vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni úzkosti, s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu. Tvá moudrost je nevyzpytatelná a Tvá dobrotivost nekonečná. Slituj se tedy nad námi a vylej své požehnání, zachovej úrodu, otevři prameny svého milosrdenství, z hrozícího nebezpečí nás vytrhni a z neúrody, drahoty a hladu nás vyprosti. Kéž nás Tvá dobrota potěší a věrnost Tvého Syna, který řekl: "Proste a dostanete," se na nás ukáže. V Tebe doufáme, nedej abychom byli zahanbeni. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.