Ohlášky

4. neděle velikonoční - neděle Dobrého Pastýře

Ohlášky a jiná sdělení - 30. dubna 2023

 
  • Od středy 3. května začíná v naší farnosti obnova lidových misií pod vedením redemptoristů. Každý den budou dvě mše svaté: ráno v 9:00 a večer s misionáři v 18:00. Program je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přijďte alespoň dvakrát, aby misie mohly v našem životě nést ovoce.
  • Ke zpovídání budou misionáři k dispozici od čtvrtka do soboty vždy hodinu před večerní mší sv.
  • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci.
  • V sobotu je v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Během května budou v našem kostele májové pobožnosti, vždy po mši sv.
  • Letos se připravuje v naší farnosti k 1. sv. přijímání šest dětí, prosíme vás za ně a jejich rodiče o modlitbu.
  • Dnes, poslední neděli v měsíci, můžete přispět do kasičky městské charity - vzadu v kostele.
  • Sbírka minulé neděle činila 16.127Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Jelikož je potřeba zvolit novou pastorační radu farnosti, prosím vás, abyste navrhovali kandidáty, z nichž budou vybráni noví členové. Kromě jména a příjmení uveďte na navrhovaného kandidáta kontakt a krátké zdůvodnění proč navrhujete právě jeho. Své návrhy můžete nosit do označené krabice v sakristii nebo je zaslat na emailovou adresu farnosti, a to do 14. května 2023.

Připomenu ještě krátkou charakteristiku k výběru kandidátů podle Směrnice pro službu pastoračních rad farností v plzeňské diecézi. "Kandidát do pastorační rady farnosti má být:

člověkem se srdcem hořícím pro Ježíše, toužícím tento osobní vztah rozvíjet;
člověkem se srdcem služebníka, který svoji službu zvládá sladit s ostatními závazky;
člověkem se srdcem spolupracovníka, schopným týmové práce a komunikace;
člověkem se srdcem proroka, schopným inspirovat k životu s Bohem a ke službě;
člověkem se srdcem mudrce, schopným vnímat realitu ve světle evangelia;
člověkem se srdcem pokorným, schopným humoru a s vnímavosti vůči maličkým.
Nejde o to takto hledat „farního světce“, ale lidi základním způsobem zralé jak osobnostně a sociálně, tak duchovně, a zároveň s předpokladem schopnosti spolupracovat na úkolech PRF."

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.