Ohlášky

Slavnost Ježíše Krista Krále

Borský farník - 24. listopadu 2019


1. čtení: 2 Sam 5,1-3
Odpověď k žalmu: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2. čtení: Kol 1,12-20
Evangelium: Lk 23,35-43
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše

Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden  z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Tento týden si připomínáme

V sobotu 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola  

Ohlášky a jiná sdělení

 • Děkujeme vám všem ještě jednou za veškeré dary a pozornosti, kterými jste nás zahrnovali během misií, za všechny služby, kterými jste nám pomáhali, za nabídku a prodej knížek P. Michala Zamkovského zprostředkované karm. knihkupectvím přímo v kostele, za veškerou vaši podporu a především, za samotnou účast na misiích.
 • Děkujeme také za vaše příspěvky na sbírku pro Biblické dílo, která proběhla minulou neděli.
 • Ve středu 27. listopadu se uskuteční již druhý ročník iniciativy Červená středa. V 18.30 se půjde v Plzni společně průvodem od katedrály do kostela Nanebevzetí Panny Marie, čímž jako křesťané chceme projevit solidaritu s lidmi pronásledovanými kvůli vlastní víře. V 19:00 proběhne ve františkánském kostele studentská mše svatá.
 • Ve čvtrtek je v 9:30 setkání seniorů na faře, bude se konat každý čtvrtek, aby se nám nepletly datumy a týdny. Podle vašich možností vás srdečně zveme, i když se necítíte seniorsky :).
 • V pátek celodenní adorace na faře 8.00 - 22.00 (lze se ještě na nějaké hodiny zapsat).
 • Příští neděli bude sbírka určená na opravu nové fary v Thámově ulici.
 • Nedělí 1. prosince začíná advetní doba, při všech mších sv. požehname adventní věnce.
 • V lednu bude probíhat již tradiční Třikálová sbírka, budeme vděčni a rádi za vaše zapojení se.
 • V sobotu 30. 11. 2019 se bude konat ve Štěnovicích od 17:00 Adventní koncert. Uslyšíme pěvecký sbor Carmina z Přeštic.
 • Lidové misie ve farnosti skončily, my mame možnost pokračovat:
 •        V pondělí příprava na křest.
 •        V úterý v 19.00 modlitební setkání.
 •        Každé třetí uterý v měsíci od 19.30 Večer chval.
 •        Ve středu od 14.00 a ve čtvrtek od 16.00 nábožensví pro děti.
 •        Dále ve čtvrtek v 9:30 setkáni seniorů a od 16.00 příprava na biřmování.
 •        Každý poslední pátek v měsíci celodenní adorace na faře.

K zamyšlení

Vítězství je v lidské mysli spojeno s mocí a nadvládou. Představa Boha, který zavládne nad světem, se snadno spojuje s představou vojevůdce, který dobyl nějaké město či stát. Ale Boží představa je zcela jiná. Zastrašování, šíření hrůz války, smrti, nenávisti nejsou skutečnosti, které Bůh potřebuje k svému vítězství. Král Králů vládne z kříže. Bezmocnost v lidských očích se skrze poslušnost důvěry v Boha stala nástrojem záchrany. Boží moc nespočívá na zbraních a penězích, ale na moci Boží lásky, která překonává jakékoli zlo. Moc kříže je závratná, bořící veškerou logiku zla.

Další text k zamyšlení:

K našemu životu patří větší či menší zápasy a mnohdy také prohry. Někdy si v té či oné oblasti můžeme připadat jako ztroskotanci a možná podvědomě voláme, podobně jako lotr na kříži: „Copak nejsi Bůh? Učiň pro mě zázrak!“ Při pohledu na Ježíše na kříži ale vidíme, že Ježíš není Bohem velké show, umírá v tichosti, ponížení. Přišel totiž pro něco většího, než nás ohromit. Přišel, aby přinesl každému - i všem zoufalcům a ztroskotancům - mnohem víc: odpuštění, uzdravení, spásu – „ráj“, ve kterém budeme s Ním...

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.