Ohlášky

33. neděle v mezidobí

Borský farník - 17. listopadu 2019

 
1. čtení: Mal 3,19-20a
Odpověď k žalmu: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
2. čtení: 2 Sol 3,7-12
Evangelium: Lk 21,5-19
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“
Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“
Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“
Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.
Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví.
Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.
Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

Tento týden si připomínáme

Ve čtvrtek 21. listopadu památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
V pátek 22. listopadu památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Ohlášky a jiná sdělení

  • Dnešní neděli slavíme Den Bible a sbírka je určena na Biblické dílo.
  • Dnes, 17. listopadu, se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.
  • V pondělí 18. listopadu mše sv. za oběti zneužívání v 18.00 v našem kostele. Sloužit ji bude generální vikář P. Jakub Holík.
  • V úterý 19. listopadu je Večer chval v 19.30 v kostele.
  • Víkend pro chlapy se uskuteční o víkendu 22. - 24. listopadu 2019 na faře v Těnovicích. Téma bude stručné „Buď...“ (Jak žít svůj všední život muže, křesťana, manžela, otce...).
  • Děkuji misionářům a všem účastníkům, přispívajícím, sloužícím během misií.

K zamyšlení

Apokalyptický obraz konce věků jistě čtenáře evangelia po staletí spíše děsil. Možná měl autor před očima scénu vypálení a zboření Jeruzaléma v roce 70 po Kr., když Římané město znovu obsadili, zničili chrám a všechny Izraelity vyhnali. Jak se to týká nás dnes? Vnímat svět, ve kterém žijeme, jako jistotu, která trvá navěky, je iluzí. Náš svět je křehký, plný zvratů a bohužel také mnoha útoků zla. Bůh nás však přeci povolal, abychom uprostřed této křehké reality nezradili své základní rozhodnutí pro Boha, pro lásku Boží a pro dobro. A to navzdory všem hrozícím nebezpečím. Dnes jsme pozváni modlit se za odvahu a pevně se rozhodnout pro Boha a jeho království. (zdroj: vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.