Ohlášky

31. neděle v mezidobí

Borský farník - 3. listopadu 2019

 
1. čtení: Mdr 11,22 – 12,2
Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
2. čtení: 2 Sol 1,11 – 2,2

 

Evangelium: Lk 19,1-10

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“

Tento týden si připomínáme

V pondělí 4. listopadu památka sv. Karla Boromejského, biskupa
V sobotu 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Ohlášky a jiná sdělení

  • Na tento čtvrtek 7. listopadu SE PŘEKLÁDÁ setkání seniorů MÍSTO čtvrtku 14. listopadu, a to z důvodu, že 14. listopadu bude již bohatý program v rámci lidových misií.
  • Do pátku 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Při splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) a návštěvou hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé.
  • V sobotu 9. listopadu začínají lidové misie v naší farnosti – program najdete vzadu na velké nástěnce, v listopadovém Farním věstníku a na webových stránkách farnosti. Pár výtisků je vzadu na stolku volně.
  • V sobotu 9. listopadu nás také zastoupí na setkání pastoračních rad s biskupem Tomášem pan Vladimír Matvija a Michal Plzák.
  • Chceme vám poděkovat za každý dar, kterým na farnost a její potřeby přispíváte jakoukoli formou, proto od nás přijměte malý dárek ve formě perníčku. Na konci mše sv. budou rozdávány u dveří.

K zamyšlení

Řecký originál textu dnešního evangelia vkládá Ježíši do úst slova: „Zachee, spěchej dolů“. Proč má spěchat? Má vystoupit z jakési skrýše, masky, ale také z určité iluze či společenského vyloučení. Zacheus je symbolickou postavou v několika rovinách: Připomíná nám člověka, který utíká a skrývá se před druhými; člověka, který skrytě touží setkat se s Bohem; hříšníka, prahnoucího po obrácení; ale také člověka, který se ve svém vnitřním životě pohybuje takříkajíc mimo cestu. Musí „slézt“ na zem, setkat se s bolestnou skutečností vlastní reality a jednat. Ježíš Zachea neuzdravil zázrakem na těle jako někoho ochrnulého. Ale uzdravil ho přijetím. Pán chce v Zacheově domě zůstat, „…neboť je třeba…“ zůstat a být s ním!

Další zamyšlení k tomuto tématu:
Jmenoval se Zacheus a byl to ředitel celníků, velký podvodník a velký pracháč. Měl v kapse peníze, které nakradl jednotlivým lidem z celého města - díky svému postavení ve (státní) správě. Nikdo ho asi neměl rád. (zdroj: vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.