Ohlášky

30. neděle v mezidobí

Borský farník - 27. října 2019

1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a
Odpověď k žalmu: Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18
Evangelium: Lk 18,9-14
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Tento týden si připomínáme

V pondělí 28. října svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů
V pátek 1. listopadu Slavnost Všech Svatých – doporučený svátek
V sobotu 2. listopadu - vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ohlášky a jiná sdělení

 • Příští neděle je první v měsíci, sbírka bude určena na faru v Thámově ul. Předem vám děkujeme za každý dar.
 • Tento týden bude první pátek a první sobota v měsíci a s tím spojené obvyklé pobožnosti.
 • V pondělí 28.října jste srdečně zváni do Štěnovic na mariánské Večeřadlo vedené P. Jaroslavem Střížem. V 15.00 bude mše sv. a v 16.00 Večeřadlo.
 • V rámci oslav 101. výročí vzniku Československa v pondělí 28. října vás zveme do našeho kostela na komentované prohlídky v 10 a 12 hodin.
 • Ve čtvrtek 31. října zveme na setkání seniorů v 9.30 na faře na Klatovské třídě.
 • V sobotu 2. 11. zve pan biskup Tomáš do kostela P. Marie Nanebevzaté ve Františkánské ul. k setkání nazvaném „Svíce pro naše zemřelé“ (nebude to mše sv., ale během večera zazní hudba, poezie a zamyšlení biskupa Tomáše).
 • V sobotu 2. 11. bude pobožnost za zemřele na hřbitově ve Štěnovicích od 15.30 a po ni mše sv. kostele.
 • Ve dnech od 2. do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Při splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) a návštěvou hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky už od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době tj. od 2. do 8. 11. Odpoledne 1. 11. a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci také při návštěvě kostela. Podmínkou je pomodlit se v kostele modlitbu Páně, vyznání víry a splnit tři obvyklé podmínky.
 • V našem kostele se občas objeví a budou sloužit mši sv. kněží z Nigérie, kteří přijedou do Plzně studovat češtinu a poznávat naši kulturu.
 • Sbírka na misie z minulé neděli činila 20.490 Kč. Pan Bůh zaplať.
 • Tento tyden kvůli prazdninam nebude naboženství pro děti.

K zamyšlení

Často se ptáme: Jak se modlit, aby to bylo správné? Modlitba je především velmi osobní oslovení Boha. Před ním nelze nic skrýt – srdce, radost, i hřích, zlo, závislost… Člověk, který žije v pravdivém pohledu na sebe, má i přes mnohé slabosti cestu k Bohu v modlitbě otevřenou! Avšak ten, kdo s očima upřenýma jen na sebe, požitek, sobectví, moc či majetek se snadno posune do situace, v níž už nerozeznává, jak velmi šilhá jeho srdce. Pak i před Bohem i před lidmi nevidí, že jeho svět je celý nakloněný. Tak je tomu i v dnešním evangeliu. Ježíšovo podobenství míří na zavedené „zbožné“ lidi, které ani nenapadne, že něco v jejich životě je zcela špatně. Samolibost a „samospravedlnost“ je uspávají, takže se považují za svaté a dokonalé. A při tom jejich srdce se zcela uzavřelo a není ochotné vyhlédnout ze své ulity a zahlédnout svět, lidi i Boha takové, jací ve skutečnosti jsou! (zdroj: vira.cz)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.