Ohlášky

22. neděle v mezidobí

Borský farník - 1. září 2019

 
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)
Odpověď k žalmu: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a
Evangelium: Lk 14,1.7-14
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor.
On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’. Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“

Tento týden si připomínáme

Úterý 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Ohlášky a jiná sdělení

  • Tento týden bude první pátek a první sobota v měsíci a s tím spojené obvyklé pobožnosti.
  • Od září, tj. ode dneška, jsou opět pravidelné nedělní mše sv. v polštině v 15.00.
  • Ve čtvrtek 5. září zveme po prázdninách na první setkání seniorů v 9.30 na faře Klatovská třída.
  • Na nadcházející šk. rok můžete podávat pro děti přihlášky na náboženství. Vyplněné přihlášky posílejte na e-mailovou adresu farnosti nebo odevzdejte přímo na faře. Přihlášku najdete na našich farních webových stránkách, několik výtisků je na stolcích u vchodu do kostela nebo si ji můžete vyzvednout u s. Michaely na faře, Klatovská třída 176.
  • Od září se znovu rozběhne příprava na křest dospělých.
  • Farnosti diecéze Plzeň chtějí darovat panu biskupovi Františkovi k jeho životnímu jubileu 80-ti let dárek ve formě svázané knihy, která bude obsahovat naše poděkování a přání. Kdo byste chtěl panu biskupovi něco napsat, můžete po mši sv. v sakristii.
  • V salesiánském středisku v Lobzích budou probíhat od konce září Kurzy Alfa, které vám vřele doporučujeme. Přihlásit se lze do 20. září na adrese rakovsky@sdbplzen.cz Více informací najdete na stránkách plzeňských salesiánů.
  • Zveme vás na Diecézní pouť, která se bude konat jako loni v premonstrátském klášteřeTeplá. Program bude bohatý - více na plakátku ve vývěsce. Na pouť byl objednán autobus, který odjede v sobotu 14. září v 7.45 z Františkánské ul., návrat přibližně v 17.30, příspěvek 150Kč. Je možné se přihlásit v kanceláři farnosti u katedrály.

K zamyšlení

Americký psycholog A. H. Maslow formuloval v roce 1943 pyramidu lidských potřeb, v níž na druhém nejvyšším místě je potřeba uznání a úcty. Je tedy obecně platné, že každý člověk touží po ocenění druhými. Ježíš tuto skutečnost nezpochybňuje jako fakt, ale napadá její často podivnou formu, v níž je uznání vyžadováno jako samozřejmost, či dokonce jako bezohlednost k ostatním. V mentalitě Božího království figuruje jak úcta ke každému člověku bez rozdílu postavení v lidské společnosti, tak mentalita pokory. Křesťanská pokora vychází z toho, že prvním je především Bůh, dárce života, stvořitel světa a garant spravedlnosti. Před Bohem jsme si všichni rovni. Toto vědomí vnáší pravé světlo do našeho pohledu na ocenění druhými.

Další zamyšlení na toto téma:

Ježíš Farizeje kritizoval pro jejich pokrytectví, pýchu a tvrdost. Přesto k nim ale nalézal cestu. Nechodil k nim ale proto, aby je v jejich postojích utvrzoval. Přicházel k nim, aby jim ukázal širší obzory a vyvedl je z jejich šedivého a smutného světa...  (zdroj víra.cz)

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.