Ohlášky

21. neděle v mezidobí

Borský farník - 25. srpna 2019

 
1. čtení: Iz 66,18-21
Odpověď k žalmu: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
2. čtení: Žid 12,5-7.11-13
Evangelium: Lk 13,22-30
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.
Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře,  a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!’ Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“

Tento týden si připomínáme

Úterý 27. srpna památka sv. Moniky
Středa 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 29. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele

Ohlášky a jiná sdělení

  • Příští neděle je první v měsíci, sbírka bude určena na faru Thámově ul. Předem vám děkujeme za každý dar.
  • Od září opět začnou pravidelné nedělní mše sv. v polském jazyce v 15.00.
  • Na nadcházející šk. rok můžete podávat přihlášky na náboženství. Vyučovat bude s. Michaela OP a výuka začne poslední týden v září. Vyplněné přihlášky posílejte na e-mailovou adresu farnosti nebo odevzdejte přímo na faře. Přihlášku najdete na našich farních webových stránkách, pár výtisků je u vchodu do kostela na stolkách nebo si ji můžete vyzvednout u s. Michaely na faře, Klatovská třída 176.
  • Farnosti diecéze Plzeň chtějí darovat panu biskupovi Františkovi k jeho životnímu jubileu 80-ti let dárek ve formě svázané knihy, která bude obsahovat naše poděkování a přání. Každá farnost dostala čtyři stránky A2. Kdo byste chtěl panu biskupovi něco napsat, přijďte po mši sv. do sakristie, kde budou listy k dispozici. Má to být pro pana biskupa překvapení, takže se o tom má pomlčet.

K zamyšlení

Samozřejmost nás v mnoha situacích života provází a mnohdy je to dobře, když nemusíme denně řešit např. starosti s jízdou do práce. Jak moc je ale samozřejmé, že budeme spaseni? Jistě, jde o otázku vzdálenou, když máme před sebou mnoho šťastných let života. Ovšem právě tyto „šťastné roky“ jsou časem, který určuje vstup do království. Ježíš na otázku: „Je málo těch, kdo budou spaseni?“ (zdroj víra.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.