Ohlášky

19. neděle v mezidobí

Borský farník - 11. srpna 2019

 
1. čtení: Mdr 18,6-9
Odpověď k žalmu: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čtení: Žid 11,1-2.8-19
Evangelium: Lk 12,32-48
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: `Můj pán hned tak nepřijde,' a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“

Tento týden si připomínáme

Středa 14. srpna památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Čtvrtek 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek)

Ohlášky a jiná sdělení

  • V úterý 13.8.nebude výjimečně modlitební setkání v 19.00 na faře.Sejdeme se opět v úterý 20.8.
  • Letos sbírka na bohoslovce je stanovena na neděli 18. srpna 2019.
  • V sobotu 24. srpna bude mít v našem kostele v 18:00 koncert skupina HROZEN. Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni.

K zamyšlení

Dnešní evangelium vychází z poměrů, které Ježíšovi učedníci běžně potkávali. Správce byl často v římském prostředí otrok („dulos“). Všimněme si, že na začátku úryvku se říká: „Otec... rozhodl, že vám dá království“, je tedy řeč o svobodě a volnosti. Na zemi jsme v roli „služebníků“, ale Pán nás vede ke svobodě. Mnozí otroci střádali mnoho let peníze, aby se mohli vykoupit. My tuto výsadu dostaneme! Ale podmínka je podobně náročná jako shromažďování peněz: máme dát Bohu své srdce. (zdroj víra.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.