Ohlášky

17. neděle v mezidobí

Borský farník - 28. července 2019

 
1. čtení: Gn 18,20-32
Odpověď k žalmu: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
2. čtení: Kol 2,12-14
Evangelium: Lk 11,1-13
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvednea dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 29. července památka sv. Marty
Středa 31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek 1. srpna památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Ohlášky a jiná sdělení

  • Diecézní charita Plzeň se připojuje k petiční akci na záchranu charitní domácí péče a prosí všechny, jimž není tato forma pomoci lhostejná, aby se svým podpisem připojili.

K zamyšlení

Modlitba Otčenáš představuje základ křesťanské spirituality. Ježíš na vyhrocených příkladech ukazuje, jakou sílu má vroucí modlitba a jak může měnit situaci, která se zdá třeba i bezvýchodná. Nezapomeňme ale, že modlitba není diktátem, co a jak má Bůh dělat. Bůh je svrchovaný Pán! Jeho záměrům nemůžeme dostatečně rozumět, ale opíráme se o důvěru v jeho dobrotu, jak nás Ježíš dnes povzbuzuje. (zdroj víra.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.