Ohlášky

14. neděle v mezidobí

7. července 2019

 
1. čtení: Iz 66,10-14c
Odpověď k žalmu: Jásejte Bohu, všechny země!
2. čtení: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
 
Evangelium podle sv. Lukáše
 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit.  Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“

Tento týden si připomínáme

Čtvrtek 11. července Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Ohlášky a jiná sdělení

  • Ve dnech 10. - 14. července se koná v Brně Katolická Charismatická Konference.
  • V sobotu 13. července zvou bratři premonstráti do Teplé na pouť k blahoslavenému Hroznatovi.
  • V neděli 14. července bude mít v našem kostele mši sv. v 9:00  biskup Tomáš.Mši sv. bude přenášet Český rozhlas.
  • O letních prázdninách nejsou mše sv. v polštině
  • V nejnovějším čísle Plzeňského Zpravodaje a na webových stránkách biskupství najdete rozhovor s P. Michaelem Zamkovským o misiích. P. Zamkovský povede v listopadu lidové misie v naší farnosti.

K zamyšlení

Zvláštní návod, jak mají misionáři postupovat, když jdou ohlašovat Boží království. Mají se předně opřít o Boží pomoc. Dále nezdržovat se klábosením s kde kým, ale opravdu mluvit o Ježíši. A současně mají přinášet pokoj, ne rozdělení či nenávist a hořkost. Uzdravovat neznamená hledat lékaře, či snad dokonce léčitele a šarlatány. Učedníci uzdravují modlitbou, mocí Ježíše, vždyť mají hlásat blízkost Boží. A tito učedníci se opřeli o Ježíšovu autoritu, uvěřili mu a zakusili, že jeho slovo je plné moci a síly, funguje. (zdroj víra.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.