Ohlášky

Slavnost Seslání Ducha Svatého

9. června 2019

1. čtení: Sk 2,1-11
Odpověď k žalmu: Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
2. čtení:  1 Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 20,19-23

 

Evangelium podle sv. Jana

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 

Tento týden si připomínáme

pondělí 10.6.  Památka Panny Marie, Matky církve
úterý 11.6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
čtvrtek 13.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ohlášky a jiná sdělení

  • V pondělí 10. 6. v 19:00 zve Karmelitánské knihkupectví ve spolupráci s Místní skupinou České křesťanské akademie na přednášku k výročí 50-ti let úmrtí kardinála Berana. Pan profesor Šebek nám připomene, jak velkou osobností kardinál Beran byl, jak stál na straně života i za cenu vlastního života. Kardinál Beran je navíc plzeňský rodák, tak všichni hrdí plzeňané jsou zváni. Místo konání: Ve velkém klubu plzeňské radnice, Nám. Republiky 1.
  • V úterý je společenství modlitby v 19:00.
  • Ve čtvrtek společenství dříve narozených v 09:30.
  • Lidové misie v naší farnosti se budou konat ve dnech 9. - 17. 11. 2019 pod vedením P. Michala Zamkovského, redemptoristy.
  • Prožíváme Misijní rok – otec biskup Tomáš nás v listě na Nový rok vybízel k misijní aktivitě. Znovu nám připomíná, aby každá farnost našla spůsob jak prožít misijní rok z užitkem pro ty, kdo evangelizaci potřebují i pro ty, kdo evangelizovat mají - což jsme my všichni.
  • Hledáme nové ministranty z řad mužů, abychom omladili náš ministrantský sbor. Jedni si to připomenou, druzí se to naučí. Neváhejte a přijďte.

K zamyšlení

Dnešní nedělí se dokončuje pomyslný liturgický okruh, který začal narozením Krista a dovršuje se v seslání Ducha svatého. Křesťanství nespočívá jen v obrácení z vlastní hříšnosti, ale v uvěření v Boží moc, která dává život, v Boha, který člověka zachraňuje a pozvedá ke spoluúčasti na svém vnitřním životě a na díle spásy celého světa. Duch nás povede, abychom nasadili síly ke zvěstování evangelia každému člověku.

Další text k zamyšlení na toto téma:

Vyprávění o Kristově nanebevstoupení a o seslání Ducha o Letnicích popisuje cestu, jak se člověk stává sám sebou, cestu povstání z hrobu, vzkříšení uprostřed našeho všedního dne, vzestupu do vlastního člověčenství, do nebe, které je v nás. Je to cesta, která nás vede od Vzkříšeného, který nás doprovází, k vnitřnímu Mistru, který v nás promlouvá. (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.