Ohlášky

12. neděle v mezidobí

Borský farník - 23. června 2019

 
1. čtení: Zach 12,10-11
Odpověď k žalmu: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
 

Evangelium podle sv. Lukáše

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“
On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž  a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 24. 06. Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Pátek 28. 06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota 29. 06. Slavnost sv. Petra a Pavla

Ohlášky a jiná sdělení

  • Úterý 25.6. společenství modlitby v 19:00.
  • Čtvrtek 27.6. společenství dříve narozených od 9:30. Obě společenství jsou poslední před letními prázdninami. Během prázdnin se nebudou konat.
  • Pátek 28. 6. celodenní adorace na faře. Je to slavnost Nejsv. Srdce  Ježíšova a církev se tento den modlí za posvěcení kněží. I vy tedy můžete prosit za své kněze.
  • V sobotu 29. 6. při mši sv. ve 12 hodin oslaví manželé Baldovi 60. výročí svatby. Gratulujeme!
  • U vstupu do kostela je kasička na dar pro misionáře P. Jaroslava Vracovského SDB, t.č. působícího v Mongolsku. Děkujeme za vaše příspěvky.
  • Přihlášku na náboženství na příští školní rok najdete na farních webových stránkách; pár výtisků je vzadu na stolku. Vyplněné odevzdejte na faře. Těšíme se na vás, děti!
  • Nabídka letních aktivit:

Všechny tyto letní akce a podrobnější informace o nich najdete na webových stránkách biskupství v kolonce Výběr z aktivit - prázdniny2019

-      1. – 7. 7. Duchovní cvičení pro mládež (14–29 let) proběhne v Klášteře Teplá.
-      5. 7. 2019  zveme všechny k účasti na Národní pouti na Velehradě.
-      14. – 20. 7. Quest - tábor pro mládež ve věku 12–14 let na faře v Nečtinách.
-      21. – 27. 7. Rozlet … „a vydali se na cestu“. Letní setkání pro mladé ve věku 19–33 let na faře v Nečtinách.
-      28. 7. – 3. 8. Úlet - diecézní tábor pro mládež ve věku 15–18 let, opět na faře v Nečtinách.
-       6. – 8. 8. Tvořivý minifestival „Creative“ - první ročník pro mladé (15–29 let) na  statku Ferienhof Wiese v Příchovicích u Přeštic.
-      13. – 18. 8. proběhne v Chotěboři celostátní setkání animátorů a těch, kteří o absolvování animátorského kurzu uvažují.
-      18. – 24. 8. Workship - dobrovolnická brigáda určená pro mladé ve věku 18–35 let, kterou pořádají plasští obláti.
-      21. – 25. 8. Druhá etapa pouti do Compostely. Více informací bude zveřejněno do prázdnin na webu a fb plzeňského DCM.
-      23. – 31. 8. Minicamp - tábor diecézních ministrantů s názvem „Hledači diamantů“. Proběhne v Horní Blatné pro kluky a holky ve věku 6–15 let.
-      30. 8. – 1. 9. Duchovní obnova pro mládež ve věku 14–29 na konci léta v Lomci u Vodňan.

K zamyšlení

V textu dnešního evangelia není těžké přehlédnout první část a zůstat jen u závěrečného odstavce o nesení kříže. Asi každý člověk si nese nějaké obtíže… Ale takový pohled je velmi zúžený! Ježíš nejprve potřebuje posluchačům vyvrátit lacinou představu, že držet se Boha znamená zajistit si pohodlný bezproblémový život. To rozhodně neplatí. Přijmout (doslova „obléci“) Krista znamená být jeho dítětem, patřit k Bohu a jeho království. Spolu s Pánem pak procházíme těžkými zkouškami, ale nemusíme při tom zradit dobro, lásku, pravdu či spravedlnost. Nezískáváme nadstandardní výhody pro pohodlný život, ale poklad Boží přízně. Bůh nám nabídl, že nám bude blízkým. Patříme k Bohu a jeho světu. Nejsme ztraceni v nepřehledném světě. S vědomím této skutečnosti a s Boží milostí nyní můžeme vzít obtíže svého života a zjistíme, že je lze nést, i když jsou těžké!

Další text k zamyšlení na toto téma:

Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži,  ale nikoli Pánovými učedníky. (zdroj Vira.cz)

O letních prázdninách se nekonají:

Mše sv. v polštině
Večery chval
Společenství novokřtěnců
Společenství seniorů
Výuka náboženství

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.