Ohlášky

7. neděle velikonoční

2. června 2019 

 
1. čtení: Sk 7,55-60
Odpověď k žalmu: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Evangelium: Jan 17,20-26

Evangelium podle sv. Jana

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

Z liturgického kalendáře

Pondělí 3.6.  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa 5.6 Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Neděle 9.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ohlášky a jiná sdělení

  • V úterý je společenství modlitby v 19:00.
  • Na první pátek od 17:00 bude Výstav Nejsvětější Svátosti a adorace.
  • Tento týden bylo vydáno stavební povoleni na rekonstrukci farní budovy. Dosud se prováděly přípravné práce, teď už bude rekonstrukce v plném proudu.
  • Schola U rede přijímá nové členy; zkoušky probíhají vždy ve čtvrtek v 19:30 ve Františkánské ul. Srdečně zveme, přijďte!

K zamyšlení

„…prosím… za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno.“ Ježíšova modlitba za jednotu je vrcholem vyprávění o Poslední večeři v Janově evangeliu (Jan 13 – 17). Co znamená jednota? Jde o prefabrikované myšlení, kde se kreativita trestá? Jde o plnění rozkazů bez diskuse? Boží jednota spočívá v souznění srdce, které tepe ve stejném rytmu jako srdce Boží. Kolikrát v dějinách se lidé snažili zachránit Boha, protože nevěřili, že je sám dost mocný! Podmínkou skutečné víry, je uvěřit v Krista, jeho zamilovanost d o člověka a jeho moc. Žijeme v této jednotě s Božím srdcem? (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.