Ohlášky

6. neděle velikonoční

26. května 2019


1. čtení: Sk 15,1-2.22-29
Odpověď k žalmu: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23
Evangelium: Jan 14,23-29 

Evangelium podle sv. Jana

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

Z liturgického kalendáře


Středa 29.5. Památka sv. PavlaVI, papeže
Čtvrtek 30.5. Svátek Nanebevstoupeni Páně
Pátek 31.5.  Svátek Navštivení Panny Marie
Sobota 1.6. Památka sv. Justina, mučedníka


Ohlášky a jiná sdělení

Děkuji dobrovolníkům, schole a všem zaangažovaným během Noci kostelů.
Dnešní sbírka je mimořádná na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
Na den Plzenské Madony zveme Vás na slavnostní bohoslužbu s biskupem Tomášem, která proběhne 29. května od 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.
Ve čtvrtek setkání dříve narozených.
V pátek 31. června bude na faře celodenní Výstav a adorace.
Rovněž začíná v pátek devítidenní příprava na slavnost seslaní Ducha Svatého.
Pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci fary se bude konat příští neděli 2. června. Za každý dar jsme vděčni.


K zamyšlení


Dnešní text evangelia patří mezi vzácná místa Písma, která popisují vztah mezi Otcem, Synem, Duchem svatým a námi. Otec a Syn chtějí v našich srdcích najít prostor, kde mohou s námi vést dialog lásky. Duch je někdo, koho posílá Otec, ale Syn se na tomto „příkazu“ podílí. Konají tedy směrem k nám společně. Duch uvádí do plnosti, jako by připravoval místo v našem nitru, aby Otec a Syn mohli vstoupit a přebývat. Duch je oním spojem, komunikátorem, prostředníkem ve vztahu, kterým se smíme propojit s Bohem. Slovo „Přímluvce“ znamená, že Duch svatý je v tomto propojení aktivním aktérem, nikoli jen technickým prostředkem! Celá církev se po staletí učí naslouchat, co nám Duch říká a kam nás vede. (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.