Ohlášky

Neděle Zmrtvýchvstání

21. dubna 2019 - Zmrtvýchvstání Páně - C

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Odpověď k žalmu: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9

Evangelium podle sv. Jana

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Ohlášky a jiná sdělení

  • Celý týden slavíme velikonoční oktáv.
  • V úterý je společenství modlitby v 19:00.
  • Začínáme s novým společenstvím s novokřtěnci. Budeme se setkávat ve středu v 18:00. Kdokoliv chce, může se připojit.
  • V pátek bude na faře celodenní Výstav a adorace.
  • Příprava snoubenců na manželství začne od 23. dubna. Začátky jsou v 18:00 na Františkánské 11. Více na plakátku.
  • Příští neděli budeme slavit neděli Božího milosrdenství. Po mši sv. přijměte pozvání na Den otevřených dveří nové fary v Thámově ulici. Přijďte se podívat, kde se nachází a jak vypadá před rekonstrukcí – viz plakátek.
  • V tutéž neděli 28. dubna vás chceme pozvat na pouť ke sv. Vojtěchovi do kaple v Nebílovském Borku (nebo-li na pouť na Planiny). Odjezd autobusem ve 14 hodin od kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Další zastávka bude na Chodském náměstí. Odtud odjezd ve 14.20 hodin. Pravděpodobný návrat v 17 hodin. Mše sv. začne v 15:00.
  • K sňatku se ve farnosti připravují Jan Mašek a Anna Glazerová.
  • Děkuji všem za přípravu a průběh Velikonočních obřadů.

 K zamyšlení

Slavnostní ráz dnešního dne nás snadno odvede od faktu, že událost, která změnila dějiny světa, se odehrává v docela obyčejných kulisách malé skupinky prostých učedníků v zapomenuté provincii Římské říše. A přeci jde o zásadní zlom. Bůh opět dokazuje člověku, že jeho láska je větší než lidská měřítka a představy. Není třeba mnoha slov, ale jsme vyzváni uvěřit. Nejen se divit, ale „vstoupit“, uvěřit v Boží moc. (zdroj Vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.