Milosrdenství pro rozvedené

Od první neděle postní 2023 se v plzeňské diecézi v návaznosti na osmou kapitolu apoštolské exhortace o lásce v rodině Amoris laetitia papeže Františka otevírá prostor pro rozlišování možnosti přijímání svátostí manžely žijícími v novém neregulérním svazku. Doprovázejícími na této cestě budou plzeňský biskup Tomáš Holub a misionáři milosrdenství. Pastýřský list biskupa Tomáše Holuba a další důležité informace najdete níže na této stránce.

Milé sestry, milí bratři,

přeji Vám a vyprošuji požehnaný vstup do letošní postní doby. Tedy do doby, která v nás má prohloubit jistotu, že náš Bůh je v Ježíši Kristu  Bohem blízkým, milosrdným a milujícím. Bohem, který se ke každému z nás sklání s láskou projevovanou až do  krajnosti.

Tuto základní pravdu naší víry bych chtěl nyní  zdůraznit i jedním zcela konkrétním pastýřským krokem. Rozhodl jsem se pověřit misionáře milosrdenství v naší diecézi, aby od této první postní neděle v duchu naléhavého doporučení papeže Františka nabídli své duchovní doprovázení sestrám a  bratřím z našich společenství, kteří zažili bolestný rozchod ve svém životním vztahu  a nyní žijí ve  vztahu novém.

Matka Církev  podporuje všechny ty, kteří vydávají svědectví o celoživotní manželské lásce, ale také neopouští ani  nevylučuje ze svého společenství nikoho z těch, jejichž vztah ztroskotal a žízní po lásce Boží. Proto jedním z výsledků výše zmíněného doprovázení, o které jsem misionáře Božího milosrdenství požádal, může být v duchu exhortace papeže Františka Amoris laetitia i možnost pozvat tyto naše sestry a bratry znovu k přijetí svátosti smíření a následně k eucharistickému stolu. Vždyť u něho my všichni po lítosti nad svými hříchy společně přijímáme samotného Krista jako pokrm  pro naši životní cestu do Božího království.

Přesnější informace a praktické pokyny k tomuto mému pastýřskému rozhodnutí je možno nalézt na webových stránkách naší diecéze.

Sestry a bratři, raduji se, že díky vnímavosti pro Boží vedení učinil papež František tuto konkrétní péči o rozvedené  součástí řádného učitelského úřadu Církve a modlím se,  aby se i v naší diecézi tato znovuobjevená šíře Boží lásky a Božího milosrdenství stala pro každého z nás důvodem k duchovní radosti a k  hluboké  vděčnosti. Vždyť  náš dobrý Bůh se vydává za každou ztracenou ovcí, jak o tom čteme v nádherném podobenství u evangelisty Lukáše. To je naše jediná naděje, protože my všichni mnohdy bloudíme, jsme ztraceni a potřebujeme, aby se nás náš Pán znovu s láskou a něhou ujal. Prosím, přijímejme se takto navzájem i my.

Kéž je tato zkušenost odpouštějící Boží lásky pro každého z nás i pro celé naše diecézní společenství tím, co znovu objevíme či co prohloubíme právě o letošní postní době.

K tomu Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Váš biskup Tomáš
(Pastýřský list vydaný o První neděli postní 2023.)

 

Pokud máte o doprovázení zájem, obraťte se na svého faráře (administrátora, farního vikáře), nebo přímo na jednoho z níže uvedených misionářů milosrdenství:


Günther Ecklbauer OMI, Plasy (gunther@oblati.cz, 603 742 887)
Vlastimil Kadlec OMI, Plasy (vlastimil@oblati.cz, 733 755 901)
Augustin Kováčik OPraem, Klášter Teplá (kovacik@bip.cz, 605 134 552)
Štěpán Romuald Rob, Karlovy Vary–Rybáře (rob@bip.cz, 724 241 601)
Bogdan Stępień OSPPE, Plzeň (stepien@bip.cz, 733 742 220)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.