ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ

V katolické Církvi rozlišujeme celkem 7 svátostí. Jsou to: Svátost křtu, Svátost biřmování, Svátost smíření, Nejsvětější Svátost, Svátost kněžství, Svátost manželství a Svátost pomazání nemocných. Většina z nich je udělována Církví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze Svátost manželství si manželé udělují navzájem.

KŘEST
člověku dává Kristův život, zahlazuje hříchy a obrací nového člověka k Bohu

Křest dospělého. Příprava na křest probíhá společně nebo individuálně na faře. Zájemci o křest se přihlásí na faře.

Obsah přípravy:

 • důkladné seznámení s naukou Církve
 • praktické návyky v modlitbě
 • účast na Mši svaté

Křest dítěte. Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány.

 • Prosíme rodiče, přijďte co nejdříve po narození dítěte nebo i před tím oznámit přání pokřtít dítě a přineste s sebou rodné číslo dítěte.
 • Alespoň jeden z rodičů má být pokřtěný v katolické církvi (potvrzení o křtu příp. vydá farní úřad podle místa křtu) a schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností a pravdivého života z víry.
 • Pro křest v jiné farnosti je třeba vyžádat písemný souhlas příslušného kněze. Místo křtu má být místní farnost, neboť křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství.
 • Kmotr má rodičům v tomto úkolu pomáhat, má být pokřtěn a biřmován a také podle křesťanské víry žít.
 • Ke křtu je třeba křestní svíce a bílé roucho (křestní rouška).

Příprava před křtem je delší pro ty rodiče, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s naukou Církve (asi jeden měsíc). Pro ostatní stačí jedno setkání před křtem. Křty probíhají ve farním kostele.

krest

BIŘMOVÁNÍ
Svátost biřmování je Svátost křesťanské dospělosti a logicky patří ke křtu.

 • Dospělí jsou biřmováni při křtu a děti až od 14 let.
 • Přihlásit se mohou i starší věkem. Potvrzení o křtu vydá farní úřad podle místa křtu.
 • Kmotr má biřmovanci pomáhat na cestě ke svatosti, má být pokřtěn a biřmován a křesťanskou víru žít.
 • Kdo by bezdůvodně zanedbal přijetí této svátosti, tak hřeší. Biřmování uděluje biskup. Biřmovat může i kněz v případě křtu dospělého nebo v nebezpečí smrti. Příprava na biřmování je zhruba roční.
birmovani

EUCHARISTIE

Ke Svátosti Eucharistie čili ke Svatému Přijímání může přistoupit ten, kdo je:

 • pokřtěn v katolické Církvi
 • na přijetí této Svátosti byl připraven (První Svaté Přijímání)
 • nežije v těžkém hříchu ani není podroben nějakému církevnímu trestu, který by ho z této Svátosti vylučoval
 • žije v církevně platném manželství, a nebo je svobodný či ovdovělý
 • Před přijetím Eucharistie se dodržuje jednohodinový půst od jídel a nápojů s výjimkou léků a obyčejné vody. U nemocných, kterým se Eucharistie přináší, tento půst není nutný.

Ke Svatému Přijímání jde člověk zpravidla při Mši, které se účastní. Maximálně může přistoupit ke Svatému Přijímání ještě jednou (tedy nejvíce 2x denně), pokud je přítomen na druhé celé Mši svaté.

ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
- První čtvrtek po Mši svaté
- První pátek od 16:00 hodin, od 17:00 hodin litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

eucharistie

SVATÁ ZPOVĚĎ (SVÁTOST SMÍŘENÍ)

Svátost smíření můžete přijmout podle možnosti půl hodiny před každou Mší svatou. Vždy na první pátek se zpovídá od 15:30 hodin. Je možné si individuálně domluvit Svátost smíření. Kromě toho v době adventní a postní jsou předem ohlášené Kající pobožnosti.

zpoved

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Pomazáním nemocných Církev doporučuje nebezpečně nemocné a starší věřící Pánu, aby jim ulehčil a je uzdravil.

 • Předpokládá se, že ten, kdo tuto svátost přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti pokání. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem.
 • O svátost pomazání nemocných si má především požádat sám nemocný podle svého zdravotního stavu,
 • případně požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je mu v jeho vážné nemoci posilou na duchu a mnohdy i na těle.
 • Lze ji přijmout vícekrát za život, pokud se člověk uzdraví a znovu onemocní nebo pokud se jeho stav výrazně zhorší a on o tuto pomoc znovu žádá.
 • Zásadně se uděluje tomu, kdo je živý, ne tam, kde už prokazatelně nastala smrt.
pomazani nemocnych

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

Podmínky:

 • Muž, římskokatolického vyznání
 • Věk alespoň 18 let (před studiem)
 • Úplné středoškolské vzdělání
 • Svobodný (s poznáním povolání ke kněžské službě)

Svěcení uděluje biskup. Zájemce by měl oslovit některého kněze, nejlépe faráře, který ho doporučí biskupovi.

knezstvi

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu. Manželství není jen soukromou věcí partnerů, ale zároveň má své místo v životě Církve a farnosti. Proto má být sňatek uzavírán v místě bydliště snoubenců.

 • Kdo chce mít sňatek jinde než ve farnosti kam patří, je třeba, aby si vyžádal od faráře trvalého bydliště doklad o propuštění ke sňatku do jiné farnosti.
 • Snoubenci by měli být katolíci.
 • Když si někdo bere nepokřtěného či jinověrce, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas – dispens.
 • Pokud je někdo rozveden po civilním sňatku, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda podle církevního práva může či nemůže mít svatbu v kostele.
 • Jestliže snoubenci dosud nepřijali Svátost smíření a Eucharistii, může se toto doplnit při přípravě na manželství.

Církevní sňatek nemůže mít ten:

 • Kdo nechce žít s partnerem opačného pohlaví po celý život.
 • Kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva a nechtěl je vychovávat v katolické víře.
 • Kdo už je vázán platným sňatkem.

Prosíme, svůj úmysl uzavřít církevní sňatek přijďte oznámit asi tři měsíce dopředu, aby bylo možné udělat potřebnou přípravu a zařídit vše nezbytné.

Přineste s sebou:

 • průkazy totožnosti,
 • potvrzení o křtu – nejvýše měsíc staré (pokud jste byli pokřtěni v jiné farnosti). V případě cizího státního příslušníka bude muset být tlumočník.
manzelstvi
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec