Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za kněze

Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!

Kriste, uslyš nás!
Kriste, uslyš nás!

Kriste, vyslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Bože, náš nebeský Otče,
smiluj se nad námi!

Bože, Synu, Vykupiteli světa,
smiluj se nad námi!

Bože, Duchu svatý,
smiluj se nad námi!

Bože, v Trojici jediný,
smiluj se nad námi!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce nejvyššího Velekněze a Pastýře,
smiluj se nad námi!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Krále a Božského Přítele kněží,
smiluj se nad námi!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
posvěť duše a život svých kněží!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, plné nekonečné moudrosti
napoj své kněze z pramenů moudrosti!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Výhni láskou planoucí,
zapal kněžská srdce láskou k duším!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v němž se Otci zalíbilo,
dej, ať nitro kněží je Tvým stánkem nejmilejším!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, trpělivé a milosrdné,
učiň všechna srdce kněží podobnými Srdci Tvému!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, sílo a oporo kněží,
pomáhej všem kněžím v plnění povinností jejich úřadu!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, útěcho sluhů Tvého oltáře,
dej, aby všichni kněží hledali a nacházeli své blaho jen v Tobě!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
posiluj své kněze, aby se potupou a pronásledováním neodvrátili od Tebe!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
přiveď zpět k svému Srdci kněze, kteří se od Tebe neposlušností odvrátili!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
dej, aby se všichni kněží po slavném vzkříšení sešli s dušemi sobě svěřenými!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
žehnej všem kněžím u nás i po celém světě!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej, aby rodiče zbožně vychovávali své syny. Za největší milost a čest uznávali jejich povolání kněžské!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej dětem a mládeži horlivé duchovní rádce jako opravdové přátele!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej dětem a mládeži horlivé duchovní rádce jako opravdové přátele!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ochraňuj a spas duše všech kněží na přímluvu své nejsvětější Matky, Královny kněží!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej našemu národu horlivé a neohrožené kněze na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, svatého Vojtěcha, svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana Neumanna!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zahrň růžemi milostí všechny kněze a misionáře na přímluvu svaté Terezie!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, buď štěstím a odplatou všem věrným kněžím zde i na věčnosti!
Prosíme Tě, vyslyš nás!

Vyslyš, Otče, přímluvy všech svatých patronů, zvláště těch, kteří vynikali důstojností kněžskou!
Vyslyš je, ó Otče!

Slyš prosby všech svatých papežů, biskupů, kněží, bohoslovců, misionářů a mučedníků, kteří již s Tebou kralují v nebi!
Vyslyš je, ó Otče!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně se obětuješ za nás rukama svých kněží,
smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně živíš duše kněží svým předrahým Tělem,
smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně napájíš duše kněží svou drahocennou Krví,
smiluj se nad námi!

Ježíši tichý, Srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého!

MODLEME SE:
Milý Pane Ježíši, prosíme Tě pro Tvou Krev, prolitou za kněze a nás všechny, připoutej ke svému Božskému Srdci všechna srdce kněží! Dej, aby svá srdce otvírali dokořán a neznali jinou lásku, než Boha a nesmrtelné duše! Nedopusť, aby zapomněli na svoji kněžskou velikost a nechali se svést tělesností. Dej, aby byli branami stále otevřenými, studnicemi plnými, aby žíznící duše nenacházely studnice vyschlé nebo zkalené a musely se v zoufalství vracet zpět do své pouště. Dej, aby kněží pevně a nadšeně věřili v Tvou nadpřirozenou pomoc a nedůvěřovali sami v sebe! Dej, aby jejich slova zapalovala opravdovostí a uchvacovala vroucností. Chraň je mluvení bez duše, která šíří vlažnost a netečnost. Nám dej milost, abychom chápali jejich nadpřirozený úkol též nadpřirozeně. Dej, abychom viděli v činnosti kněží přímé pokračování Tebe, Vykupitele světa, a měli je ve veliké úctě a pamatovali, že jsi řekl: „Kdo vás slyší, mě slyší. Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo mnou pohrdá, pohrdá. (Lk 10,16). Milý Pane Ježíši, dej, aby se stále více věřících obětovalo za kněze
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec