Srdce Páně

2016 nastenka srdce pane

Litanie ke svatému Janu Nepomuckému

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Svatý Jan Nepomucký

SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ,
zástupce české země,
shlédni na nás,
na svůj národ,
pamatuj na své plémě,
vypros nám u Boha milost,
bychom se mu líbili,
podle víry živi byli,
jak jsme při křtu slíbili.
V ničem člověk víc podobný
Bohu svém nebývá,
nežli když k bližnímu svému
milosrdenství mívá.

Vypros nám u Boha milost,
bychom se milovali,
jeden druhého jak bratři
v nouzi si pomáhali.
Neb jsme všichni údy Krista
a navzájem jsme bratři;
jeden druhého milujme,
jak na křesťany patří;
v srdci našem ať zůstává
jen svaté lásky plamen,
lásky k Bohu i k bližnímu.
Dej nám to, Bože! Amen.

Modlitba sestry Faustyny

Toužím se celá proměnit ve tvé milosrdenství a být živým obra-zem tebe, ó Pane. Kéž tato největší Boží vlastnost, jeho nepocho-pitelné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k po-třebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bliž-ních.

Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bliž-ním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným od-počinkem je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce. Abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utr-peních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj.

Můj Ježíši, proměň mě v sebe!“ (163)

Biblické úvahy a modlitby na osm dní

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Litanie ke svaté Faustyně

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Litanie k blahoslavené Zdence

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Litanie za zemřelé

Pane, smiluj se! Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se! Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad nimi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad nimi.
Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný, smiluj se nad nimi.
Svatá Boži Rodičko, oroduj za ně!
Svatá Panno panen, orodujte za ně!
Všichni svatí andělé a archandělé, orodujte za ně!
Všechny sbory nebeských duchů, orodujte za ně!
Všichni svatí patriarchové a proroci, orodujte za ně!
Všichni svatí apoštolově a evangelisté, orodujte za ně!
Všichni svatí mučednici, orodujte za ně!
Všichni svatí biskupové a vyznavači, orodujte za ně!
Všichni svatí učitelé církve, orodujte za ně!
Všichni svatí knězi a jáhnové, orodujte za ně!
Všichni svatí mniši a poustevnici, orodujte za ně!
Všechny svaté panny a vdovy, orodujte za ně!
Všichni svatí a světice Boži, přimlouvejte se za ně!
Milostiv jim buď, odpusť jim, Pane!
Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane!
Od bolestného touženi po tobě, vysvoboď je, Pane!
Svým vtělením, vysvoboď je, Pane!
Svým narozením, vysvoboď je, Pane!
Svým svatým jménem, vysvoboď je, Pane!
Svým křtem a svatým postem, vysvoboď je, Pane!
Svou dokonalou poslušností, vysvoboď je, Pane!
Svou nekonečnou láskou, vysvoboď je, Pane!
Svou smrtelnou úzkostí a svým utrpením, vysvoboď je, Pane!
Svým krvavým potem, vysvoboď je, Pane!
Svou trnovou korunou, vysvoboď je, Pane!
Svým těžkým křížem, vysvoboď je, Pane!
Svým hrozným ukřižováním, vysvoboď je, Pane!
Svou bolestnou opuštěností, vysvoboď je, Pane!
Svou přehořkou smrtí, vysvoboď je, Pane!
Svými svatými ranami, vysvoboď je, Pane!
Svým slavným zmrtvýchvstáním, vysvoboď je, Pane!
Svým podivuhodným nanebevstoupením, vysvoboď je, Pane!
Sesláním Ducha Svatého, vysvoboď je, Pane!
Pro bolesti své svaté Matky, vysvoboď je, Pane!
Na přímluvu všech svatých, vysvoboď je, Pane!
V den soudu, vysvoboď je, Pane!
My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás!
Abys duším v očistci prokázal své milosrdenství prosíme tě, vyslyš nás!
Abys jim odpustil všechny viny prosíme tě, vyslyš nás!
Abys je svou drahocennou krví vysvobodil zočistce, prosíme tě, vyslyš nás!
Aby je svatý archanděl Michael uvedl do nebeské vlasti, prosíme tě, vyslyš nás!
Abys zemřelé naší farnosti, zvláště naše zesnulé kněze, přijal do své slávy, prosíme tě, vyslyš nás!
Abys naše zemřelé rodiče a příbuzné, přátele a dobrodince vysvobodil z muk očistce, prosíme tě, vyslyš nás!
Abys všem zemřelým dal odpočinutí věčné Ježíši, Synu Boží a Králi slávy, prosíme tě, vyslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné!

Modleme se:

Bože, Stvořiteli, Pane živých i mrtvých, tys stvořil člověka k svému obrazu a ve své nekonečné lásce jsi ho přijal za své dítě. Když v pokušení upadl do hříchu, smrtí svého Syna na kříži jsi ho pozdvihl. Od Kristova vzkříšení už naše smrt není beznadějným zánikem. Pevně věříme, že my, kteří jsme byli křtem pohřbeni do smrti tvého Syna, budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.

Pokorně tě prosíme za ty, kdo už ukončili svoji životní pouť a překročili bránu smrti. Ať je tvé velké milosrdenství vysvobodí z očistce. Vezmi je do království, kde už není pláč, ani zármutek, ani bolest, ale věčná ra­dost. Nás však, kteří nyní vzpomínáme na naše zemřelé, milosrdný Bože, veď cestou spravedlivého života a posiluj svou milostí, abychom žili podle víry. A když se přiblíží poslední hodina našeho života, dej, abychom ve tvém Synu nalezli milosrdného soudce, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Modlitba optinských starců

Pane, dej, abych s pokojem v duši přijal vše,
co mi přinese nadcházející den.
Dej, abych se cele odevzdal tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.

Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne,
nauč mne je přijmout s pokojnou duší
a pevným přesvědčením,
že nade vším je tvá svatá vůle.

Ve všech mých skutcích a slovech
veď mé myšlenky a city.
Ve všech nepředvídaných situacích
mi nedej zapomenout,
že všechno je sesláno od tebe.

Nauč mne přímo a rozumně jednat
s každým členem mé rodiny,
abych nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.

Pane, dej mi sílu přenést se přes útrapy
přicházejícího dne a přes všechny
události, které přinese.

Veď mou vůli a nauč mě modlit se,
věřit, doufat v tebe, trpět, odpouštět
a milovat. Amen.
Copyright © 2013 - 2018 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec